นโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และร้านฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของร้านฯ ร้านฯ จะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัท ฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และร้านฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับร้านฯ เท่านั้น

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย  เว้นแต่ลูกค้าจะได้มีบัญชีบนเว็บไซต์และลูกค้าได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่ร้านฯจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของลูกค้าชื่อ-นามสกุล สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด  เพศ หลักฐานการชำระเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่ร้านฯ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของร้านฯ หรือจัดส่งเข้าเว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ร้านฯ สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้อง

ร้านฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากลูกค้าส่งมอบข้อมูลให้ร้านฯ ด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่ร้านฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนร้านฯตัวของลูกค้า ร้านฯอาจไม่สามารถให้บริการของร้านฯแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้ร้านฯ ได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ร้านฯ ร้านฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ร้านฯ

หากลูกค้าสมัครเพื่อใช้งานโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือผูกบัญชีร้านฯของลูกค้ากับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้า หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของร้านฯ ร้านฯอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของลูกค้าผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ร้านฯจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าใช้บริการ ร้านฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ร้านฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ลูกค้าใช้บริการของร้านฯและกิจกรรมที่ลูกค้าทำบนเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านฯ  ข้อมูลที่ร้านฯอาจบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ, ที่อยู่ Internet Protocol (IP), เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของลูกค้า รวมทั้งเว็บไซต์ที่ลูกค้าเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านฯ เป็นต้น การเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์ของลูกค้า ร้านฯอาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของลูกค้า และบริการของร้านฯ

ร้านฯ อาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้เว็บบีคอน คุกกี้ และวิธีการในทำนองเดียวกัน ร้านฯ อาจนำข้อมูลใดๆ ที่ร้านฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้วิธีการเหล่านี้มาเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับร้านฯ และข้อมูลอื่นใดที่ร้านฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายนี้

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ร้านฯจะใช้ข้อมูลส่วนที่ร้านฯได้รับจากลูกค้าหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้า เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม  ทางร้านฯอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางร้านฯอาจมีการตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับร้านฯหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ร้านฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ ร้านฯลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อยกเลิกได้ทาง [email protected]

 

ร้านฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าที่ร้านฯ ได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯของลูกค้า

2. การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของร้านฯ การรักษาและจัดการการลงทะเบียนของลูกค้า

3. การมอบบัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯ และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซื้อ การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า และการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า คำติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ

4. ดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของร้านฯ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของร้านฯ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการบริการของร้านฯ

5. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การเปิดเผยข้อมูลนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้เราหรือบริษัทในเครือของเราต้องกระทำ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “สิทธิของร้านฯ”

7. การทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับร้านฯหรือบริษัทในเครือของร้านฯ

8. ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และการประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการที่เป็นข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน

9. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องลูกค้าและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯ จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของร้านฯ และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของร้านฯ และร้านฯ ยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งร้านฯ จะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่ลูกค้าจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่ร้านฯ สามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนตัว” ข้างต้น:

  1.  ร้านฯ ในเครือของกลุ่มร้านฯ
  2.  ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่ร้านฯทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการของร้านฯแก่ ลูกค้า ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย การทำการตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน
  3.  ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่นบริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงิน องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุนกับ ร้านฯ ที่ชำระเงินให้หรือทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี้ ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯ หรือองค์กรเหล่านั้นอื่นๆ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯ ได้

4. การยกเลิกความยินยอม

ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่ร้านฯได้ตลอดเวลา โดยติดต่อร้านฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจจะทำให้ร้านฯไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ ทางร้านฯขอสงวนสิทธิทางกฎหมายในกรณีซึ่งร้านฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆได้ อันเกิดจากการยกเลิกดังกล่าว

5. การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ลูกค้าสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการที่ลูกค้าได้สมัครไว้กับทางร้านฯ

ร้านฯจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่ร้านฯ ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงจำเป็นต่อการบริการของร้านฯที่กล่าวไว้ข้างต้น

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

ร้านฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ร้านฯ จัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

ร้านฯ จะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของร้านฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ และอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ร้านฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ใครทราบ พนักงานของร้านฯ จะไม่ถามรหัสผ่านของลูกค้าด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่ลูกค้าไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม รหัสผ่านของลูกค้าที่ใช้สำหรับการเข้าบัญชีการใช้งาน ใช้บริการของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ลูกค้าจะไม่แบ่งปันรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น ทางร้านฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าเปิดเผย รหัสของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หากเกิดความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ผู้อื่น

7. ผู้เยาว์

ร้านฯไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าอาจใช้เว็บไซต์ของร้านฯโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแล และควบคุมเท่านั้น

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านฯสงวนสิทธิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในบนเว็บไซต์

9. สิทธิของร้านฯ

ร้านฯ รับทราบและตกลงว่า ร้านฯมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากร้านฯมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ ร้านฯจะทำการแจ้งไปยังลูกค้าให้ทราบตามข้อมูลส่วนที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางร้านฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อร้านฯ และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีต่อ ร้านฯอันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น

10. เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก

บัญชีชำระเงินสำหรับร้านฯ อาจให้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น  เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของร้านฯ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้น ตามขอบเขตที่ร้านฯไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไปซึ่งลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนั้น ร้านฯ จะไม่รับผิดชอบการบริการนั้นๆ

11. ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของร้านฯ  ผ่านทาง E-mail : [email protected]