ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง ร้าน kid accessorize กับ ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย

คำนิยาม

“ร้าน”   หมายถึง ร้าน kid accessorize  หมายรวมถึง  ผู้ผลิต  ตัวแทนที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของร้าน

“ลูกค้า”   หมายถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน  หรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการกับร้าน

“สินค้า”   หมายถึง ผลิตภัณฑ์  หรือ บริการอื่นๆ ที่ร้านจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้

“เว็บไซด์”   หมายถึง เว็บไซด์ www.kid-accessorize.com

“ราคาสินค้า”   หมายถึง ราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด  หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคา

“ส่วนลด”   หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า  หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของร้าน

“คู่สัญญา”   หมายถึง ร้าน กับ ลูกค้า

ข้อตกลงทั่วไป

– ร้านสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ  ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ   หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่  ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้

– ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างร้านกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้  หากข้อตกลงระหว่างร้านกับลูกค้า ใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้  ร้านกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก

-ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ ร้านสงวนสิทธิปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย

– เมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ร้านถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และลูกค้ายินยอมให้ร้านดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

– ร้านขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง

– การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า  ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า  ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

– ร้านได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า  ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์  สี  หรือจากการบรรจุภัณฑ์  ร้านถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น  ร้านไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว  เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ

– การลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซด์นี้  ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงแก่ร้าน  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ลูกค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้ร้านทราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซด์หรือติดต่อแจ้งให้ร้านทราบ

– ลูกค้าตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ไว้เป็นความลับ  ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของลูกค้า  ลูกค้ารับรองว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าเอง

– หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนกับร้าน ให้ลูกค้าเสนอความประสงค์ดังกล่าวไปที่ร้าน  การยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้ามีผลสมบูรณ์เมื่อร้านได้ตอบรับคำเสนอยกเลิกโดยการแจ้งกลับเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   อย่างไรก็ตาม  ร้านสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้

อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ลูกค้าได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

ราคาสินค้า  และการชำระเงิน

– สินค้า รายละเอียดของสินค้า  ราคา  และขนาดของผลิตภัณฑ์  ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ ร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์  หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  ร้านขอสงวนสิทธิในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน   หรือเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของร้าน  หรือร้านและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์

– เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว   ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น  ร้านไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าร้านจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว

– ร้านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า  หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้ร้านไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้  โดยร้านจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป

การชำระเงิน

– ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ  จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ

– การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1. บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  3. ชำระเงินปลายทาง
  4. อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด

– กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  ร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

การส่งสินค้า

– สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ   โดยร้านอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางช่องทางในเว็บไซด์

ข้อกำหนดความรับผิด

– ร้านจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว  รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

– สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนสินค้า

– สินค้าสามารถเปลี่ยนแบบได้ในหมวดเดียวกันในกรณีที่ใส่ไม่ได้ หรือสินค้ามีตำหนิ / สินค้าผิดแบบ

– การแจ้งเปลี่ยนสินค้าจำเป็นต้องแจ้งภายใน 5 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า หากเกินกำหนด 5 วัน ทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

– สภาพของสินค้าต้องอยู่ในสภาพ 100% ไม่ผ่านการซักใดๆ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายจากการซักทำความสะอาดของท่าน

– สินค้าทุกชิ้น ทางร้านแนะนำให้ซักด้วยมือเท่านั้น และแยกซัก เพื่อเป็นการทดสอบในเรื่องของสีตก

– กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า

– ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งเลขที่พัสดุหลังจากส่งสินค้ามาเปลี่ยนให้ทางร้านทราบ

– ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งทั้งไปและกลับ

– ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแบบและสีของสินค้า ท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าขนส่งทั้งไปและกลับ

การคืนสินค้า  การคืนเงิน

– ร้านขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่  จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ